Vremea

 

Absolvenții claselor a XII-a care susțin probele scrise a examenului de bacalaureat, sesiunea august, se vor prezenta în zilele de 20, 22, 23 august 2018, orele 8, la COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI. Repartizarea pe săli și alte informații se vor afișa pe 19 august 2018, la avizierul COLEGIULUI TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI.

Liceul cu Program Sportiv Iași organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de fochist. Condiţii de participare:
  Condiţii generale
 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postuluii pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice cerințelor postului scos la concurs;
 • documente justificative care să ateste statutul de agent de pază/securitate.
  Condiţii specifice postului de fochist
 • Studii medii;
 • Vechime – minim 5 ani, dovedită prin documente justificative care să ateste statutul de fochist;
 • Inteligență practică (sesizare rapidă și soluționarea defecțiunilor mecanice sau de organizare a locului de muncă);
 • Disciplină, punctualitate, spirit de echipă;
 • Capacitatea de a-și asuma răspunderi.
Concursul va avea loc la sediul Liceului cu Program Sportiv Iași în data de 29.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul se va susţine în data de 30.08.2018.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul liceului, în perioada 20-27.08.2018, între orele 10-14.00.
Relaţii suplimentare la telefon 0232/264006.
Click aici pentru detalii !

Absolvenții claselor a XII-a care susțin examenul de bacalaureat, probele scrise, se vor prezenta în zilele de 25,27, 28 iunie 2018, orele 8, la COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BANCILA", IAȘI. Repartizarea pe săli și alte informații se vor afișa la avizierul COLEGIULUI NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BANCILA", IAȘI

 • 15-23 iunie 2018, Campionatul Balcanic Juniori I, Istambul - Turcia
 • 22-24 iunie 2018, Campionatul Național Juniori I, București
© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin