Vremea

Javascript error before this line

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de FOCHIST

Liceul cu Program Sportiv Iași organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de fochist. Condiţii de participare:
  Condiţii generale
 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postuluii pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice cerințelor postului scos la concurs;
 • documente justificative care să ateste statutul de agent de pază/securitate.
  Condiţii specifice postului de fochist
 • Studii medii;
 • Vechime – minim 5 ani, dovedită prin documente justificative care să ateste statutul de fochist;
 • Inteligență practică (sesizare rapidă și soluționarea defecțiunilor mecanice sau de organizare a locului de muncă);
 • Disciplină, punctualitate, spirit de echipă;
 • Capacitatea de a-și asuma răspunderi.
Concursul va avea loc la sediul Liceului cu Program Sportiv Iași în data de 29.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul se va susţine în data de 30.08.2018.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul liceului, în perioada 20-27.08.2018, între orele 10-14.00.
Relaţii suplimentare la telefon 0232/264006.
Click aici pentru detalii !
© 2016 Liceul cu Program Sportiv Iași. All Rights Reserved. Designed By Andrei Sorin